Điều 1.A.0.1: Phạm vi điều chỉnh

(Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Đề mục này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ pháp điển