Điều 1.D.0.1: Nguyên tắc thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

(Điều 54, Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006)

Việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 1.A.0.10, 1.A.0.11 Phần này dựa trên nguyên tắc thống nhất về mục tiêu, nội dung và biện pháp dưới sự chỉ đạo chung của Chính phủ, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ pháp điển