Điều 1.D.0.6 : Ban Chỉ đạo quốc gia về sở hữu trí tuệ

(Điều 59, Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006)

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về sở hữu trí tuệ và quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia về sở hữu trí tuệ.

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ pháp điển