Điều 1.A.0.2: Đối tượng áp dụng

(Điều 2, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Đề mục này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Phần này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ pháp điển