Điều 1.A.0.5: Áp dụng pháp luật

(Điều 5, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1. Trong trường hợp có những vấn đề dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ không được quy định trong Đề mục này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.

2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Đề mục này với quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Đề mục này.  

3. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Phần này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ pháp điển